logo

 
山无陵,江水为竭。冬雷震震,夏雨雪。天地合,乃敢与君绝。

出自两汉《上邪

上邪,我欲与君相知,长命无绝衰。
山无陵,江水为竭。冬雷震震,夏雨雪。天地合,乃敢与君绝。
评分:
很差 较差 还行 推荐 力荐